فرشته كوچولوي زندگي

Friday, April 22, 2005

براي شروع

به نام آفريننده بي همتا
دلم مي خواست حرفهايم را لحظه هاي قشنگ زندگي وهر چه كه برايم روزي نو مي سازد را بنويسم. همين!